England Tour, Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Ireland Tour

แกรนด์ไอร์แลนด์-อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์แกรนด์ไอร์แลนด์ – อังกฤษ เดินทางวันที่  7,14 ก.ย., 5 ต.ค.  ไอร์แลนด์-อังกฤษ 10 วัน สายการบินไทย

สายการบิน       การบินไทย บินตรงไป-กลับ และสายการบินแอร์ลิงกัส (ของไอร์แลนด์)

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำ แบบยุโรปและเอเชีย

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง

มัคคุเทศก์        รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

download-botton