Uncategorized

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ A (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ ยูโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ A (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 2018 สายการบินไทย 9 วัน

อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ยูนิตี้ 2000 นำท่านสัมผัส 2 ยอดเขาที่แตกต่าง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มรดกโลกทางธรรมชาติ เจ้าของฉายา TOP OF EUROPE บนความสูง 3,454 เมตร หรือ 11,333 ฟุต ที่รถไฟสามารถขึ้นถึง และแมทเทอร์ฮอร์น  ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร แถมยังพาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิส อาทิ  โลซานน์, มองโทรซ์, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ เชิงเขา      แมทเทอร์ฮอร์น, ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขา ขนาบด้วย 2 ทะเลสาบ, ซูริค เมืองธุรกิจและการเดินทาง, ชมความงามของน้ำตกไรน์

download-botton