Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

แกรนด์เยอรมัน C (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปแกรนด์เยอรมัน C (ปีใหม่) เดินทางวันที่   28 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562  10 วัน

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป 48-50 ที่นั่ง

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพื่อบรรยากาศ

มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

 

download-botton