Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

แกรนด์เยอรมนี A

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่      17-26 พ.ย.      10 วัน เดินทางโดยสายการบินไทย

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป 48-50 ที่นั่ง

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพื่อบรรยากาศ

มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

download-botton