Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

แกรนด์เยอรมนี A

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่     11 ส.ค., 8 ก.ย., 6,14,20 ต.ค., 17 พ.ย.

10 วัน เดินทางโดยสายการบินไทย

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพื่อบรรยากาศ

มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

download-botton