Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

แกรนด์เยอรมนี A

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   5,19 ก.ค., 3,16 ส.ค., 7 ก.ย., 4,11,18 ต.ค. 11 วัน เดินทางโดยสายการบินไทย

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป  45-50 ที่นั่ง

กระเช้า           กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย

มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

download-botton