Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

แกรนด์ไอร์แลนด์ (เหนือ-ใต้)-อังกฤษ 10 วัน

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 10,28 เม.ย., 5,12,19 พ.ค. 10 วัน สายการบินไทย

สายการบิน       การบินไทย บินตรงไป-กลับ และสายการบินแอร์ลิงกัส

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำ แบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างสลับกัน

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป

มัคคุเทศก์        รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

download-botton